:: แนะนำ classifiedthai.com ให้เพื่อนคุณ ::
ติดต่อเรา   ช่วยเหลือ
      
 

แนะนำ classifiedthai.com
ให้เพื่อนคุณ

Username : Password : ลืมรหัสผ่าน?
 
บทความสำหรับ SME
 
5 ส. คืออะไร ?
  [123077]
 
 
เริ่ม -- -- ---- ถึง -- -- ----
 

5 ส. เป็นกิจกรรมหนึ่งที่มุ่งเน้นในเรื่องการดูแลรักษาความสะอาด การจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานที่ทำงานหรือสถานประกอบการ กิจกรรมหลักของ 5 ส. ประกอบไปด้วย 1. สะสาง 2. สะดวก 3. สะอาด 4. สุขลักษณะ 5. สร้างนิสัย กิจกรรมนี้จะนำไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพและการเพิ่มผลผลิตที่สูงขึ้น
ทำไมต้องมี 5 ส. ?

5 ส. เป็นกิจกรรมพื้นฐานที่ช่วยพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ ประโยชน์ที่เห็นได้ชัดเจนของการดำเนินกิจกรรม 5 ส. ได้แก่ สถานที่ทำงานและสภาพแวดล้อมการทำงานสะอาด ปราศจากสิ่งสกปรก บุคลากรมีสุขภาพกายและจิตที่ดี บุคลากรมีระเบียบวินัยมากขึ้น การขจัดความสิ้นเปลืองของทรัพยากรคน วัสดุและงบประมาณ และการลดการเก็บเอกสารที่ซ้ำซ้อนลง นอกจากนี้ 5 ส. ยังช่วยลดต้นทุนของสถานประกอบการลงอีกด้วย

ดังนั้น กิจกรรม 5 ส.จึงก่อให้เกิดการทำงานที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย ตลอดจนสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานของพนักงาน สร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ รวมทั้งกิจกรรม 5 ส. ยังเป็นพื้นฐานของการก้าวสู่การใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้า เช่น TPM, JIT, TQC ในหน่วยงานต่อไป
ท่านจะได้อะไรจาก 5 ส.
กิจกรรมของ 5 ส. แต่ละตัวหมายถึง

สะสาง : การจัดแยกของที่จำเป็นกับของที่ไม่จำเป็น และขจัดของที่ไม่จำเป็นออกไป 

สะดวก : การจัดวางของที่จำเป็น ให้ง่ายต่อการนำไปใช้ และง่ายต่อการเก็บคืนที่เดิม

สะอาด : การทำความสะอาดสถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งของที่ใช้อยู่เป็นนิจ

สุขลักษณะ : การรักษาสถานที่ อุปกรณ์ สิ่งของที่ใช้ ให้ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย

สร้างนิสัย : การปฏิบัติตามระเบียบวินัยและข้อบังคับ ให้ถูกต้องและติดเป็นนิสัย

กิจกรรม 5 ส. มักจะไม่ได้รับความใส่ใจอย่างจริงจัง ทั้งๆ ที่กิจกรรม 5 ส. นอกจากจะช่วยสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทำให้เกิดการเพิ่มคุณภาพ ส่งมอบสินค้าทันเวลา มีความปลอดภัยในการทำงานแล้ว กิจกรรม 5 ส. ยังช่วยลดต้นทุนในสถานที่ทำงานได้ ดังนี้
สะสาง : ช่วยลดต้นทุนโดยขจัดให้เหลือแต่ของที่จำเป็นในการทำงาน การสะสางจะทำให้สามารถควบคุมปริมาณของพัสดุได้ง่าย ไม่มีอุบัติเหตุที่เกิดจากการวางของเกะกะ รวมถึงลดค่าเช่าพื้นที่ในการจัดเก็บสิ่งของ เวลาและจำนวนคนในการตรวจนับพัสดุระหว่างปี

สะดวก : ช่วยลดต้นทุนด้วยการลดเวลาที่ไร้ประสิทธิภาพในการทำงาน คือ การลดเวลาในการค้นหาเครื่องมือ วัสดุ สินค้า ข้อมูล และช่วยลดอุบัติเหตุของพนักงานจากการเก็บและวางสิ่งของที่ไม่ถูกต้อง

สะอาด : ช่วยลดต้นทุนการซ่อมและซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์ที่หมดอายุก่อนกำหนด เพราะการทำความสะอาดถือเป็นพื้นฐานของการบำรุงรักษาเครื่องจักร

สุขลักษณะ : เน้นการรักษามาตรฐานและปรับปรุงให้ดีขึ้น สุขลักษณะจะช่วยลดต้นทุนในเรื่องความผิดพลาดต่างๆ ได้ และที่สำคัญคือสุขลักษณะจะเป็นการปูพื้นฐานให้พนักงานปฏิบัติตามมาตรฐานการ ทำงาน ทำให้ไม่มีการทำงานที่ผิดขั้นตอน

สร้างนิสัย : การมีทัศนคติที่ดีของพนักงานในการทำงาน การสร้างนิสัยจะทำให้บุคลากรช่วยกันปรับปรุงวิธีการทำงาน ปรับปรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน สิ่งเหล่านี้จะช่วยลดต้นทุนโดยรวมลง
กุญแจสู่ความสำเร็จในกิจกรรม 5ส.
1. ผู้บริหารระดับสูงต้องมุ่งมั่นให้ความสำคัญและสนับสนุนอย่างจริงจัง
2. บุคลากรทุกคนต้องมีส่วนร่วมในกิจการนี้
3. ต้องมีการจัดฝึกอบรมและให้ความรู้พนักงานในองค์กรอย่างทั่วถึง
4. ควรทำ 5 ส. อย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้น
5. ต้องมีการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมในระหว่างดำเนินการ
จิตสำนึกพนักงาน : ลดความสูญเสียทุกรูปแบบ
การ ดำเนินกิจกรรม 5 ส. จะประสบผลสำเร็จได้ ก็ต่อเมื่อทุกคนในหน่วยงาน ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงจนถึงผู้บริหารระดับล่างและพนักงานทุกคน มีความเข้าใจที่ตรงกันในเรื่องของเป้าหมายและขั้นตอนการดำเนินงาน รวมทั้งความร่วมมือร่วมใจกันในการดำเนินกิจกรรมอย่างจริงจัง เพราะจิตสำนึกของพนักงานที่ไม่มองข้ามความสูญเสียทุกรูปแบบ จะนำไปสู่ความอยู่รอดของหน่วยงานและพนักงาน แต่สำหรับองค์กรที่ดำเนินกิจกรรม 5 ส.แบบครึ่งๆ กลางๆ นอกจากองค์กรจะไม่ประสบผลสำเร็จแล้ว ยังอาจทำให้เกิดผลเสียตามมาได้อีกด้วย
แหล่งข้อมูล

เพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, สถาบัน. "กิจกรรม 5 ส.", คู่มือการดำเนินกิจกรรม 5 ส. (กรกฎาคม 2542).
สุรสิทธิ์ ตติยภัณฑรักษ์. "5 ส. ลดต้นทุนได้จริงหรือ", วารสาร Productivity World. ปีที่ 2, ฉบับที่ 10.
คำไข  (Keywords) นิยามทางธุรกิจ / การพัฒนาองค์กร / กิจกรรม 5 ส.
5 ส. เป็นนิยามทางธุรกิจที่ผู้ประกอบการควรเข้าใจความหมายความสำคัญ เพราะกิจกรรม 5 ส. มีข้อดีหลายประการที่จะช่วยพัฒนาองค์กรให้เกิดความก้าวหน้า
ผู้จัดทำ  สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 
 
 
 
แบ่งปัน
 
 
วันที่สร้าง : 25 มิ.ย. 2552  11:32:36
 
ส่งบทความนี้ให้เพื่อน  
 
 
ขอให้ทุกคนช่วย post บทความ จาก ประสบการณ์ หรือ ที่พบเห็นมา เพื่อ เป็น วิทยาทาน แก่ส่วนรวม
วิทยาทาน เป็น ทานอันยิ่งใหญ่ ช่วยให้ผู้อื่น มี สติ ปัญญา มีกำลังใจ ในการดำเนินชีวิต บุญกุศลจะทำให้เรามีแต่ความสุข ความเจริญ
*หมายเหตุ กรณีที่นำบทความผู้อื่นมาลง กรุณา ให้เกียรติแก่เจ้าของบทความ โดย แจ้ง ชื่อ หรือ แหล่งที่มาของบทความด้วย
ต้องการ post บทความ คลิก ที่นี่
 ขอบคุณค่ะ
 
 
ประเด็นร้อน
No.   ความคิดเห็น โดย คนอ่าน วันที่สร้าง
38 5 ส คืออะไร ใครก็รู้ แต่ขี้เกียจทำ กูเหนือย
กูกลับไปทะนาดีก่า ...
PAPA [ 8 ] 28 ก.ย. 2556
37 :poop: ukghjgh [ 0 ] 4 ก.พ. 2556
36 โรงงาน เรา ก็มีป้าย 5 ส. คืออะไร ติดอยู่หน้าโรงงานเลยค่ะ ... นิภา [ 52 ] 30 ส.ค. 2555
35 เพำะพะด ิกด เิำพะ [ 5 ] 30 ส.ค. 2555
34 มันหมายความว่าอย่างไร อภิสิน [ 20 ] 8 ส.ค. 2555
33 ๕ส.นี้ดีน่ะค่่ะและจำเป็นกับการทำงานมากค่ะไม่ว่าจะงานไรก็ควรมีและ ... ปรางทิพย์ บัวแพง [ 34 ] 29 มิ.ย. 2555
32 :) ^^ [ 8 ] 6 มิ.ย. 2555
31 การรู้จักใช้5ส
ให้เป็นประโยชน์ ...
พีช [ 122 ] 8 ธ.ค. 2554
30 รักษาความสะอาด กระต่าย [ 22 ] 8 ธ.ค. 2554
29 5 ส รอรัก อาจรึ้ย... [ 70 ] 13 ก.ย. 2554
28 เจ็บ และ ร้อง คืออะไรหรอ บอกที ... เทียน [ 28 ] 13 ก.ย. 2554
27 เจ็บ เทียน [ 17 ] 13 ก.ย. 2554
26 กด1111 ยกพะพน [ 11 ] 30 ส.ค. 2554
25 ดีมากคะ นกนิดา [ 18 ] 5 ก.ค. 2554
24 ขอบคุณที่หาข้อมูล 5ส.มา ให้ความรู้ตั้งมากมาย ... ชลิตา นักศึกษา [ 26 ] 24 มิ.ย. 2554
23 สนุกกับกานค้นหาข้อมูล อรุณกมล พวงทอง [ 14 ] 27 พ.ค. 2554
22 กุนิ๊รักนามทามมัย ปลาทูน่าแฟนกรูส์..ลั้ลลา [ 24 ] 21 พ.ค. 2554
21 ปลาคนสวยแล้วใครรักนามปลาจะตบให้ตายเลย ... ปลาทูน่า [ 21 ] 21 พ.ค. 2554
20 เข้าจัยเลย ฝ้ายคนสวย [ 19 ] 21 พ.ค. 2554
19 ชอบมากๆ เลยค่า มีประโยชน์มากๆ เลย ... คนกันเอง [ 25 ] 25 มี.ค. 2554
18 ออกสอบด้วยอ่ะ หนุ่มหน้ามน คนเกือบหล่อ [ 31 ] 1 มี.ค. 2554
17 ไม่เข้าใจ คนสวย [ 21 ] 20 ม.ค. 2554
16 คือ5 ส. ไง วี [ 64 ] 8 ม.ค. 2554
15 5 ส. คืออะไร ใครก็ทราบเพียงแต่จะปฏิบัติได้หรือไม่ นั่นแหละน่าคิด ... โดม [ 75 ] 4 ธ.ค. 2553
14 หนูส่งเรียงความ5ส.ไปมะรู้ได้เปปล่า ... นันทกรานต์ [ 39 ] 1 ธ.ค. 2553
13 เหมาะสำหรับองค์กรใหญ่ครับ ... มิ่ง [ 29 ] 15 พ.ย. 2553
12 มีสาระมากเลย 007 [ 19 ] 8 พ.ย. 2553
11 5ส.น่าจะมีบทเรียงความที่ให้ผู้อ่านอ่ายได้ค่ะ ... นันทกรานต์ยลดาดวงบุบผาปากแพรก [ 44 ] 6 พ.ย. 2553
10 เราอยาก.ให้5.สมีอะไดดี นันทกราต์ [ 29 ] 6 พ.ย. 2553
9 5 ส ถือเป็นหัวใจในการบริหารออฟฟิศ เลยทีเดียว ไม่ว่าองค์กร เล็กหร ... น้อย [ 64 ] 31 ต.ค. 2553
8 ไม่ว่าองค์กรจะเล็กหรือใหญ่ ผู้บริหารต้องนำหลัก 5 ส. คือ สะอาด สะ ... มิตรชัย [ 34 ] 20 ต.ค. 2553
7 เมื่อก่อนเคยรักมากเท่าไหร่..มันยังคงรักมากเท่านั้น หากชีวิตมันต้ ... พลอยชิมิๆ{คนมันซ่า!?!} [ 45 ] 13 ก.ย. 2553
6 อืม ก้อ..งั้นๆอ่ะนะ แฟนกรูส์..ลั้ลลา [ 30 ] 13 ก.ย. 2553
5 5 ส.ดีมาก ท๊อป [ 58 ] 30 ส.ค. 2553
4 5 ส.ดีมาก เด็กตอรัง [ 37 ] 20 ก.ค. 2553
3 ขอบคุณอาจารย์สั่งงานมา ... กูยัง งง [ 34 ] 28 เม.ย. 2553
2 5 ส. นั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นมากครับ ... ชาว 5 ส. [ 86 ] 30 พ.ย. 2552
1 5 ส. จำเป็นมาก ๆ เลยนะครับ ... พร้อง [ 58 ] 5 ต.ค. 2552
 
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
  ข่าวที่ร่วมแสดงความคิดเห็น :  
  ข้อความ :    *
  ชื่อ :    *
  อีเมล์ :  
  รหัส :  
  กรอกรหัส :    *
   
 
 
 
 
 
รวมความคิดเห็น 10 อันดับล่าสุด
ความคิดเห็น โดย
ร้อย.บก.
Mr Wany
นาง สาว
DED
Mr. Zhan
คนนั้นๆ
นาง รอฮี
TRUST FU
แทนไท
ขจรยุทธ
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
บทความสำหรับ SME
7 วิธีบริหาร CSR องค์กร ในภาวะวิกฤต
ทำธุรกิจSME คุณต้องมีอะไรบ้าง
กุญแจสู่ความสำเร็จของ SMEs
ระบบการจัดการขั้นพื้นฐานสำหรับ SME..แนวคิดพิชิตต
ทางรอด SME ไทย 2552
ปัจจัยสู่ความสำเร็จของผู้ประกอบการ SMEs
SMEกับการสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน(มผช.)
SMEs กับ กฎหมายที่ควรรู้ สำหรับธุรกิจ
SMEs กฎหมายที่ควรรู้
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 254
ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 กับผลกระทบ SME ไทย
ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ผลกระทบต่อเอสเอ็มอ
กฎหมายที่ควรรู้เกี่ยวกับ SMEs
ปฎิบัติการง่ายๆ เกี่ยวกับธุรกิจ SMEs
ทรัพย์สินทางปัญญากับการทำธุรกิจ
SME กับ การบริหารงาน
เทคนิคการกู้เงินของ SMEs
เริ่มต้นธุรกิจSMEs กันอย่างไร?


ClassifiedThai :  คนหางาน  บริษัทหาคน  เปิดร้านขายสินค้า  ฝากขาย  ข่าวสาร  บทความ  สมัครสมาชิก
Job :  หางานทำ  
Market :  กล้อง / อุปกรณ์ถ่ายภาพ  การเงิน  การศึกษา  กีฬา  เกม/ ของเล่น  ของที่ระลึก  ขายตรง/ อาหารเสริม  ขายส่ง/ เซ้งกิจการ  
  เครื่องใช้ไฟฟ้า  เครื่องมือ/ อุตสาหกรรม  ดนตรี  ต้นไม้/ สัตว์เลี้ยง  ท่องเที่ยว  บริการทั่วไป  เฟอร์นิเจอร์/ ก่อสร้างและตกแต่ง  ขายรถเบนซ์มือสอง ทาวน์โฮม
  ภาพยนตร์/ เพลง  แม่และเด็ก/ สุขภาพยานพาหนะ  ศิลปะ/ ของสะสม  หนังสือ  อสังหาริมทรัพย์  อาหาร  อื่น ๆ  อุปกรณ์สำนักงาน  อุปกรณ์สื่อสาร
Other :  โปรโมทเว็บ   คาร์ซีท   เด็กหลอดแก้ว   กล้องวงจรปิด   fingersacn   CCTV   นิทรรศการ   มีบุตรยาก   notebook   โน้คบุ๊ค   เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์   Video conference  
กระทู้ที่ 678