:: แนะนำ classifiedthai.com ให้เพื่อนคุณ ::
ติดต่อเรา   ช่วยเหลือ
      
 

แนะนำ classifiedthai.com
ให้เพื่อนคุณ

Username : Password : ลืมรหัสผ่าน?
 
บทความสำหรับ SME
 
ทำไมต้องหัก...จะหักอย่างไร
  [7157]
 
 
เริ่ม -- -- ---- ถึง -- -- ----
 
การประกอบธุรกิจมักจะมีการติดต่อซื้อขายสินค้าหรือให้บริการ ระหว่างผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการ กับผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ เมื่อมีการติดต่อธุรกิจกันก็มักจะมีความผิดพลาดอันเนื่องจากเข้าใจผิดในตัว บทกฎหมายไปบ้างก็มี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการหักภาษี ณ ที่จ่าย ที่มักจะมีข้อถกเถียงกันอยู่บ่อยๆ ว่า "ทำไมต้องหักภาษี" หรือ "ถ้าหักจะหักอย่างไร"
      
       การที่ประมวลรัษฎากรได้กำหนดให้มีการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ถือเป็นการเสียภาษีเงินได้ล่วงหน้าของผู้รับเงิน ซึ่งภาษีเงินได้ที่ถูกหักไปนั้น มีสิทธินำมาลดยอดภาษีเงินได้ที่ต้องเสียปลายปีได้ ทำให้ภาษีที่ต้องเสียภาษีปลายปีลดลง ปัญหาของการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายมีกฎหมายเกี่ยวข้องกันหลายฉบับด้วยกัน
      
       เช่น มาตรา 50 มาตรา 3 เตรส มาตรา 69 ทวิ มาตรา 69 ตรี แต่ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่ใช้กับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลอยู่บ่อยๆ คือ มาตรา 3 เตรส หรือคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528 ที่มักจะมีปัญหาถกเถียงกันอยู่เป็นประจำ และมักจะหาข้อยุติได้บ้างไม่ได้บ้าง
      
       หลักเกณฑ์ในการหักภาษี ณ ที่จ่ายมาตรา 3 เตรส และคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528 ประมวลรัษฎากรได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ดังนี้
      
       1.ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย
       ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายก็คือผู้จ่ายเงินซึ่งจะต้องเป็น "นิติบุคคล" จึงจะมีสิทธิหักภาษี ณ ที่จ่ายจากผู้รับเงิน อย่างไรก็ดีมีบางกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ผู้จ่ายเงินที่เป็น "บุคคลธรรมดา" มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายด้วย
      
       2.ผู้ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
       ผู้ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายก็คือ ผู้รับเงินไม่ว่าผู้รับเงินจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ตามเมื่อได้รับ เงินได้จากผู้จ่ายซึ่งเป็นนิติบุคคลจะถูกผู้จ่ายเงินหักภาษี ณ ที่จ่าย ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรา 3 เตรส และคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528
      
       3.การจ่ายเงินตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป
       การจ่ายเงินได้พึ่งประเมินที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ต้องมีจำนวนตามสัญญารายหนึ่งๆ มีจำนวนตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป แม้การจ่ายนั้นจะได้แบ่งจ่ายครั้งหนึ่งๆ ไม่ถึง 1,000 บาท
      
       4.การนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย
       ให้ ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย นำส่งภาษีที่ตนมีหน้าที่ต้องหัก ตามแบบที่อธิบดีกำหนด ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตท้องที่นั้นภายใน 7 วัน นับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงินได้พึงประเมิน ไม่ว่าจะหักภาษีไว้แล้วหรือไม่
      
       การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายประมวลรัษฎากรได้กำหนดให้ผู้มีหน้าที่หักต้องเป็น "ผู้จ่ายเงิน" และต้องเป็นนิติบุคคลจึงจะมีสิทธิหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายจากผู้รับเงิน
      
       เมื่อผู้จ่ายเงินเป็นนิติบุคคล ได้มีการจ่ายเงินให้กับผู้รับเงิน ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล หากต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายจะต้องยึด "เกณฑ์เงินสด" หมายความว่า จ่ายเงินได้ให้กับผู้รับวันใด จะต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในวันที่จ่ายเงิน และนำส่งภาษีให้กับกรมสรรพากรภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป
      
       ประเด็นที่มักจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นก็คือ เกณฑ์เงินสด หากการจ่ายเงินเป็น "เงินสด" จ่ายวันใดจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ณ วันนั้น
      
       แต่ถ้าการจ่ายเงินนั้นเป็นการจ่ายด้วยเช็ค จะต้องยึดวันที่ในเช็ค เช่น จ่ายเงินวันที่ 28 มกราคม 2548 แต่กิจการเขียนเช็คสั่งจ่ายลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2548 ผู้จ่ายเงินจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายจากผู้รับเงิน ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2548 และนำส่งภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายภายในวันที่ 7 มีนาคม 2548
      
       แต่หากกิจการเขียนเช็คสั่งจ่ายลงวันที่ 27 ธันวาคม 2547 ถ้าการจ่ายเงินดังกล่าวเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร จะต้องถือว่า ณ วันที่โอนเงินเข้าบัญชี เป็นวันที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
      
       เห็นไหมครับว่าหลักเกณฑ์เบื้องต้นในการหลักภาษี ณ ที่จ่ายค่อนข้างละเอียดลออ และมีหลักเกณฑ์มากพอสมควร ที่ท่านผู้อ่านจะต้องศึกษาให้ละเอียดและแม่นยำ
      
       หากท่านผู้อ่านสนใจการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายขอแนะนำไปอ่านเพิ่มเติมได้จาก "การวางแผนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย มาตรา 3 เตรส และคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528" ซึ่งผมได้เขียนแนวปฏิบัติที่สำคัญเอาไว้อย่างเป็นขั้นตอน
      
       **** ผู้อ่านท่านใด ต้องการสอบถามปัญหาเกี่ยวกับด้านบัญชี / ภาษี ฝากคำถามเข้ามาได้ที่ SME@manager.co.th ****
 
 
 
แบ่งปัน
 
 
โดยคุณ : ปีโป้        วันที่สร้าง : 5 ม.ค. 2553  09:44:44
 
ส่งบทความนี้ให้เพื่อน  
 
 
ขอให้ทุกคนช่วย post บทความ จาก ประสบการณ์ หรือ ที่พบเห็นมา เพื่อ เป็น วิทยาทาน แก่ส่วนรวม
วิทยาทาน เป็น ทานอันยิ่งใหญ่ ช่วยให้ผู้อื่น มี สติ ปัญญา มีกำลังใจ ในการดำเนินชีวิต บุญกุศลจะทำให้เรามีแต่ความสุข ความเจริญ
*หมายเหตุ กรณีที่นำบทความผู้อื่นมาลง กรุณา ให้เกียรติแก่เจ้าของบทความ โดย แจ้ง ชื่อ หรือ แหล่งที่มาของบทความด้วย
ต้องการ post บทความ คลิก ที่นี่
 ขอบคุณค่ะ
 
 
ประเด็นร้อน
No.   ความคิดเห็น โดย คนอ่าน วันที่สร้าง
4 ในกรณีที่ใบเสร็จ1ใบมีทั้งค่าสินค้าและค่าแรงรวมอยู่ด้วยกันในใบเดี ... เปิ้ล [ 8 ] 28 ส.ค. 2556
3 ถ้าค่าขนส่ง 800 ต้องหักหรือเปล่า ... น้อง [ 25 ] 22 ก.พ. 2556
2 ยังทันไม่ใช่เหรอ ไม่ช้าไปสักหน่อย ... จิ้ม [ 26 ] 20 ธ.ค. 2553
1 ถ้าจ่ายเงินวันที่ 30-11-2553 แต่ บ.ลูกค้า ออกหัก ณ ที่จ่าย 3% เป ... นอธ [ 56 ] 20 ธ.ค. 2553
 
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
  ข่าวที่ร่วมแสดงความคิดเห็น :  
  ข้อความ :    *
  ชื่อ :    *
  อีเมล์ :  
  รหัส :  
  กรอกรหัส :    *
   
 
 
 
 
 
รวมความคิดเห็น 10 อันดับล่าสุด
ความคิดเห็น โดย
ร้อย.บก.
คนนั้นๆ
botmoogh
นาง รอฮี
TRUST FU
แทนไท
ขจรยุทธ
shower
. 
y
ชัยรัตน
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
บทความสำหรับ SME
สสว. แนะผู้ส่งออก ปรับกลยุทธ์รับมือเวียดนามลดเงิ
เสริมกลยุทธ์ธุรกิจ SMEs ด้วย"บัญชี"
ภาพรวมการบริหารร้านค้า SMEs
มอบความประทับใจไปพร้อมกับบริการแบบออนไลน์
กลยุทธ์การสร้างตลาดเพื่อความเติบโตที่ยั่งยืน
เปิดเวทีประลองไอเดีย ชวน นศ.สอยผลงานบนหิ้งสู่ห้า
“เอสเอ็มอีแบงก์”ปล่อยกู้ทะลุเป้าลั่นปี 53 ลดดอกเ
SME กับ การบริหารงาน
โอทอป เฮ! เอาไปเลย งบ ศก.สร้างสรรค์ – ยุทธศาสตร์
เคล็ดลับ 33 ประการสู่ความสำเร็จทางการตลาด เพื่อธ
ปฏิบัติง่าย ๆ กับธุรกิจ SMEs
10 ข้อพึงระวังสำหรับแผนธุรกิจ
สสว.แผนเพิ่มเอสเอ็มอี7แสนรายสู่ระบบ
สสว.เร่งสร้างฐานข้อมูลSMEsต่อยอดพัฒนาธุรกิจ
"เอสเอ็มอีแบงก์" โวผลงานเยี่ยม ฟุ้งปีหน้าล้างขาด
สสว.รุกยกเครื่องนโยบายหนุน SMEs มุ่งข้อมูลเจาะลึ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา SMEs
4Cs กลยุทธ์การตลาดแนวใหม่ ในยุคทองของอินเทอร์เน็
ปัญหาปวดใจของ SME ไทย
เทคนิค 10 ประการในการเลือกรูปแบบองค์กรธุรกิจ


ClassifiedThai :  คนหางาน  บริษัทหาคน  เปิดร้านขายสินค้า  ฝากขาย  ข่าวสาร  บทความ  สมัครสมาชิก
Job :  หางานทำ  
Market :  กล้อง / อุปกรณ์ถ่ายภาพ  การเงิน  การศึกษา  กีฬา  เกม/ ของเล่น  ของที่ระลึก  ขายตรง/ อาหารเสริม  ขายส่ง/ เซ้งกิจการ  
  เครื่องใช้ไฟฟ้า  เครื่องมือ/ อุตสาหกรรม  ดนตรี  ต้นไม้/ สัตว์เลี้ยง  ท่องเที่ยว  บริการทั่วไป  เฟอร์นิเจอร์/ ก่อสร้างและตกแต่ง  ขายรถเบนซ์มือสอง ทาวน์โฮม
  ภาพยนตร์/ เพลง  แม่และเด็ก/ สุขภาพยานพาหนะ  ศิลปะ/ ของสะสม  หนังสือ  อสังหาริมทรัพย์  อาหาร  อื่น ๆ  อุปกรณ์สำนักงาน  อุปกรณ์สื่อสาร
Other :  โปรโมทเว็บ   คาร์ซีท   เด็กหลอดแก้ว   กล้องวงจรปิด   fingersacn   CCTV   นิทรรศการ   มีบุตรยาก   notebook   โน้คบุ๊ค   เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์   Video conference  
กระทู้ที่ 7783