:: แนะนำ classifiedthai.com ให้เพื่อนคุณ ::
ติดต่อเรา   ช่วยเหลือ
      
 

แนะนำ classifiedthai.com
ให้เพื่อนคุณ

Username : Password : ลืมรหัสผ่าน?
 
บทความสำหรับ SME
 
ทำไมต้องหัก...จะหักอย่างไร
  [7253]
 
 
เริ่ม -- -- ---- ถึง -- -- ----
 
การประกอบธุรกิจมักจะมีการติดต่อซื้อขายสินค้าหรือให้บริการ ระหว่างผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการ กับผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ เมื่อมีการติดต่อธุรกิจกันก็มักจะมีความผิดพลาดอันเนื่องจากเข้าใจผิดในตัว บทกฎหมายไปบ้างก็มี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการหักภาษี ณ ที่จ่าย ที่มักจะมีข้อถกเถียงกันอยู่บ่อยๆ ว่า "ทำไมต้องหักภาษี" หรือ "ถ้าหักจะหักอย่างไร"
      
       การที่ประมวลรัษฎากรได้กำหนดให้มีการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ถือเป็นการเสียภาษีเงินได้ล่วงหน้าของผู้รับเงิน ซึ่งภาษีเงินได้ที่ถูกหักไปนั้น มีสิทธินำมาลดยอดภาษีเงินได้ที่ต้องเสียปลายปีได้ ทำให้ภาษีที่ต้องเสียภาษีปลายปีลดลง ปัญหาของการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายมีกฎหมายเกี่ยวข้องกันหลายฉบับด้วยกัน
      
       เช่น มาตรา 50 มาตรา 3 เตรส มาตรา 69 ทวิ มาตรา 69 ตรี แต่ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่ใช้กับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลอยู่บ่อยๆ คือ มาตรา 3 เตรส หรือคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528 ที่มักจะมีปัญหาถกเถียงกันอยู่เป็นประจำ และมักจะหาข้อยุติได้บ้างไม่ได้บ้าง
      
       หลักเกณฑ์ในการหักภาษี ณ ที่จ่ายมาตรา 3 เตรส และคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528 ประมวลรัษฎากรได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ดังนี้
      
       1.ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย
       ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายก็คือผู้จ่ายเงินซึ่งจะต้องเป็น "นิติบุคคล" จึงจะมีสิทธิหักภาษี ณ ที่จ่ายจากผู้รับเงิน อย่างไรก็ดีมีบางกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ผู้จ่ายเงินที่เป็น "บุคคลธรรมดา" มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายด้วย
      
       2.ผู้ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
       ผู้ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายก็คือ ผู้รับเงินไม่ว่าผู้รับเงินจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ตามเมื่อได้รับ เงินได้จากผู้จ่ายซึ่งเป็นนิติบุคคลจะถูกผู้จ่ายเงินหักภาษี ณ ที่จ่าย ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรา 3 เตรส และคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528
      
       3.การจ่ายเงินตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป
       การจ่ายเงินได้พึ่งประเมินที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ต้องมีจำนวนตามสัญญารายหนึ่งๆ มีจำนวนตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป แม้การจ่ายนั้นจะได้แบ่งจ่ายครั้งหนึ่งๆ ไม่ถึง 1,000 บาท
      
       4.การนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย
       ให้ ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย นำส่งภาษีที่ตนมีหน้าที่ต้องหัก ตามแบบที่อธิบดีกำหนด ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตท้องที่นั้นภายใน 7 วัน นับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงินได้พึงประเมิน ไม่ว่าจะหักภาษีไว้แล้วหรือไม่
      
       การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายประมวลรัษฎากรได้กำหนดให้ผู้มีหน้าที่หักต้องเป็น "ผู้จ่ายเงิน" และต้องเป็นนิติบุคคลจึงจะมีสิทธิหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายจากผู้รับเงิน
      
       เมื่อผู้จ่ายเงินเป็นนิติบุคคล ได้มีการจ่ายเงินให้กับผู้รับเงิน ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล หากต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายจะต้องยึด "เกณฑ์เงินสด" หมายความว่า จ่ายเงินได้ให้กับผู้รับวันใด จะต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในวันที่จ่ายเงิน และนำส่งภาษีให้กับกรมสรรพากรภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป
      
       ประเด็นที่มักจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นก็คือ เกณฑ์เงินสด หากการจ่ายเงินเป็น "เงินสด" จ่ายวันใดจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ณ วันนั้น
      
       แต่ถ้าการจ่ายเงินนั้นเป็นการจ่ายด้วยเช็ค จะต้องยึดวันที่ในเช็ค เช่น จ่ายเงินวันที่ 28 มกราคม 2548 แต่กิจการเขียนเช็คสั่งจ่ายลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2548 ผู้จ่ายเงินจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายจากผู้รับเงิน ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2548 และนำส่งภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายภายในวันที่ 7 มีนาคม 2548
      
       แต่หากกิจการเขียนเช็คสั่งจ่ายลงวันที่ 27 ธันวาคม 2547 ถ้าการจ่ายเงินดังกล่าวเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร จะต้องถือว่า ณ วันที่โอนเงินเข้าบัญชี เป็นวันที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
      
       เห็นไหมครับว่าหลักเกณฑ์เบื้องต้นในการหลักภาษี ณ ที่จ่ายค่อนข้างละเอียดลออ และมีหลักเกณฑ์มากพอสมควร ที่ท่านผู้อ่านจะต้องศึกษาให้ละเอียดและแม่นยำ
      
       หากท่านผู้อ่านสนใจการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายขอแนะนำไปอ่านเพิ่มเติมได้จาก "การวางแผนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย มาตรา 3 เตรส และคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528" ซึ่งผมได้เขียนแนวปฏิบัติที่สำคัญเอาไว้อย่างเป็นขั้นตอน
      
       **** ผู้อ่านท่านใด ต้องการสอบถามปัญหาเกี่ยวกับด้านบัญชี / ภาษี ฝากคำถามเข้ามาได้ที่ SME@manager.co.th ****
 
 
 
แบ่งปัน
 
 
โดยคุณ : ปีโป้        วันที่สร้าง : 5 ม.ค. 2553  09:44:44
 
ส่งบทความนี้ให้เพื่อน  
 
 
ขอให้ทุกคนช่วย post บทความ จาก ประสบการณ์ หรือ ที่พบเห็นมา เพื่อ เป็น วิทยาทาน แก่ส่วนรวม
วิทยาทาน เป็น ทานอันยิ่งใหญ่ ช่วยให้ผู้อื่น มี สติ ปัญญา มีกำลังใจ ในการดำเนินชีวิต บุญกุศลจะทำให้เรามีแต่ความสุข ความเจริญ
*หมายเหตุ กรณีที่นำบทความผู้อื่นมาลง กรุณา ให้เกียรติแก่เจ้าของบทความ โดย แจ้ง ชื่อ หรือ แหล่งที่มาของบทความด้วย
ต้องการ post บทความ คลิก ที่นี่
 ขอบคุณค่ะ
 
 
ประเด็นร้อน
No.   ความคิดเห็น โดย คนอ่าน วันที่สร้าง
4 ในกรณีที่ใบเสร็จ1ใบมีทั้งค่าสินค้าและค่าแรงรวมอยู่ด้วยกันในใบเดี ... เปิ้ล [ 8 ] 28 ส.ค. 2556
3 ถ้าค่าขนส่ง 800 ต้องหักหรือเปล่า ... น้อง [ 27 ] 22 ก.พ. 2556
2 ยังทันไม่ใช่เหรอ ไม่ช้าไปสักหน่อย ... จิ้ม [ 26 ] 20 ธ.ค. 2553
1 ถ้าจ่ายเงินวันที่ 30-11-2553 แต่ บ.ลูกค้า ออกหัก ณ ที่จ่าย 3% เป ... นอธ [ 56 ] 20 ธ.ค. 2553
 
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
  ข่าวที่ร่วมแสดงความคิดเห็น :  
  ข้อความ :    *
  ชื่อ :    *
  อีเมล์ :  
  รหัส :  
  กรอกรหัส :    *
   
 
 
 
 
 
รวมความคิดเห็น 10 อันดับล่าสุด
ความคิดเห็น โดย
Ms Favou
Fabian l
Hero3kin
จีรพร พั
ร้อย.บก.
DED
Mr. Zhan
คนนั้นๆ
นาง รอฮี
TRUST FU
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
บทความสำหรับ SME
สสว. แนะผู้ส่งออก ปรับกลยุทธ์รับมือเวียดนามลดเงิ
เสริมกลยุทธ์ธุรกิจ SMEs ด้วย"บัญชี"
ภาพรวมการบริหารร้านค้า SMEs
มอบความประทับใจไปพร้อมกับบริการแบบออนไลน์
กลยุทธ์การสร้างตลาดเพื่อความเติบโตที่ยั่งยืน
เปิดเวทีประลองไอเดีย ชวน นศ.สอยผลงานบนหิ้งสู่ห้า
“เอสเอ็มอีแบงก์”ปล่อยกู้ทะลุเป้าลั่นปี 53 ลดดอกเ
SME กับ การบริหารงาน
โอทอป เฮ! เอาไปเลย งบ ศก.สร้างสรรค์ – ยุทธศาสตร์
เคล็ดลับ 33 ประการสู่ความสำเร็จทางการตลาด เพื่อธ
ปฏิบัติง่าย ๆ กับธุรกิจ SMEs
10 ข้อพึงระวังสำหรับแผนธุรกิจ
สสว.แผนเพิ่มเอสเอ็มอี7แสนรายสู่ระบบ
สสว.เร่งสร้างฐานข้อมูลSMEsต่อยอดพัฒนาธุรกิจ
"เอสเอ็มอีแบงก์" โวผลงานเยี่ยม ฟุ้งปีหน้าล้างขาด
สสว.รุกยกเครื่องนโยบายหนุน SMEs มุ่งข้อมูลเจาะลึ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา SMEs
4Cs กลยุทธ์การตลาดแนวใหม่ ในยุคทองของอินเทอร์เน็
ปัญหาปวดใจของ SME ไทย
เทคนิค 10 ประการในการเลือกรูปแบบองค์กรธุรกิจ


ClassifiedThai :  คนหางาน  บริษัทหาคน  เปิดร้านขายสินค้า  ฝากขาย  ข่าวสาร  บทความ  สมัครสมาชิก
Job :  หางานทำ  
Market :  กล้อง / อุปกรณ์ถ่ายภาพ  การเงิน  การศึกษา  กีฬา  เกม/ ของเล่น  ของที่ระลึก  ขายตรง/ อาหารเสริม  ขายส่ง/ เซ้งกิจการ  
  เครื่องใช้ไฟฟ้า  เครื่องมือ/ อุตสาหกรรม  ดนตรี  ต้นไม้/ สัตว์เลี้ยง  ท่องเที่ยว  บริการทั่วไป  เฟอร์นิเจอร์/ ก่อสร้างและตกแต่ง  ขายรถเบนซ์มือสอง ทาวน์โฮม
  ภาพยนตร์/ เพลง  แม่และเด็ก/ สุขภาพยานพาหนะ  ศิลปะ/ ของสะสม  หนังสือ  อสังหาริมทรัพย์  อาหาร  อื่น ๆ  อุปกรณ์สำนักงาน  อุปกรณ์สื่อสาร
Other :  โปรโมทเว็บ   คาร์ซีท   เด็กหลอดแก้ว   กล้องวงจรปิด   fingersacn   CCTV   นิทรรศการ   มีบุตรยาก   notebook   โน้คบุ๊ค   เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์   Video conference  
กระทู้ที่ 7783