โรงงาน บริษัท ฮิตาชิ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด
โรงงาน บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร จำกัด(มหาชน)
โรงงาน บริษัท แชมป์กบินทร์ จำกัด
โรงงาน บริษัท สยามไอซิน จำกัด
โรงงาน บริษัท ปราจีนสถาพร จำกัด
โรงงาน บริษัท ไทยกุลแซ่ จำกัด
โรงงาน บริษัท ที โอ เอ็ม เทรดดิ้ง จำกัด
โรงงาน บริษัท วนวิทย์ เมทัล เวิร์ค จำกัด
โรงงาน บริษัท โอกาโมโต เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด
โรงงาน บริษัท โมเดอร์นเทคโนโลยี คอมโพเน้นท์ จำกัด
โรงงาน บริษัท ไทย จีเอ็มบี อินดัสตรี่ จำกัด
โรงงาน บริษัท เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์) จำกัด
โรงงาน บริษัท คูราชิกิ สยาม รับเบอร์ จำกัด
โรงงาน บริษัท ซีฟาร์(ประเทศไทย) จำกัด
โรงงาน บริษัท แอดแวนเทจ ฟุตแวร์ จำกัด
โรงงาน บริษัท เอ.เอ.พัลพ์ มิลล์ 2 จำกัด
โรงงาน บริษัท กบินทร์บุรี แพนเอเซียฟุตแวร์ จำกัด
โรงงาน บริษัท แพนอัปเปอร์ จำกัด
โรงงาน บริษัท รัสกิน (ประเทศไทย) จำกัด
โรงงาน บริษัท เฟื่องฟูอนันต์ จำกัด
โรงงาน หจก. โง้วเจียบง้วน
โรงงาน บริษัท แพนเอเซียเลทเธอร์ จำกัด
โรงงาน บริษัท ฮิตาชิ โกลบอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
โรงงาน บริษัท ยาโน่ อิเล็คทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
โรงงาน บริษัท เดอสเตอร์ จำกัด